Rower, Zdrowie, Uroda, inne - Książki

Wpływ uprawiania turystyki kwalifikowanej przez ludzi dorosłych na ich sprawność motoryczną

Wpływ uprawiania turystyki kwalifikowanej przez ludzi dorosłych na ich sprawność motoryczną
Autor: Janusz Merski
Wydawca: Almamer
Rok: 2007

Celem pracy jest próba ukazania możliwości utrzymania, a nawet podnoszenia sprawności motorycznej w wieku dorosłym przez uprawianie turystyki kwalifikowanej. Wiek dorosły trwa - według M. Ćwirko-Godyckiego i Z. Drozdowskiego (1976) - od uzyskania ostatecznej długości ciała do pierwszych objawów starzenia się, co przeciętnie następuje u mężczyzn około 35 do 40 roku życia, a u kobiet już około 30 do 35 roku życia. Dla potrzeb demograficznych wydzielono grupę ludności w wieku produkcyjnym, czyli w wieku zdolności do pracy (Rocznik statystyczny 1994 r., s. 46). Dla mężczyzn przyjęto wiek 18-64 lata, a dla kobiet 18-59 lat.

 

Liczba osób w tym wieku żyjących w Polsce w 1994 r. wynosiła ogółem 20,1 mln. W tym przedziale wieku nie obserwuje się jeszcze wyraźnej dysproporcji w zakresie liczebności między kobietami a mężczyznami. Mężczyzn było 10,0 mln, a kobiet 10, 1 mln. Program badawczy dotyczy więc bardzo istotnej pod względem liczebności grupy Polaków.

Ludzi w wieku produkcyjnym nazywa się powszechnie populacją w średnim wieku. To właśnie określenie występuje najczęściej w piśmiennictwie z zakresu kultury fizycznej. W. Osiński używa dla określenia wieku średniego terminu wiek dorosły i dojrzały (1993). W pracy niniejszej używać będziemy terminu wiek dorosły, rzadziej - dojrzały.

Spis treści

Wstęp
1. Sprawność motoryczna ludzi dorosłych
2. Kultura fizyczna osób dorosłych
3. Potrzeby aktywności ruchowej a możliwość ich zaspokajania przez uprawianie turystyki.

Rozdział 1. Turystyka kwalifikowana i jej miejsce w kulturze fizycznej
1.1. Turystyka a rekreacja
1.2. Pojęcie i zakres turystyki kwalifikowanej
1.3. Turystyka kwalifikowana a sport
1.4. Możliwość dalszego rozwoju turystyki kwalifikowanej oraz korzyści gospodarcze
1.5. Turystyka kwalifikowana w liczbach
1.6. Turystyka aktywna jako wstęp do turystyki kwalifikowanej
1.7. Turystyka kwalifikowana na świecie
1.8. Plener jako ważny element działalności turystycznej
1.9. Plenerowa rekreacja przygodowa jedną z form turystyki usportowionej 1.10. Turystyka usportowiona elementem krajowych programów zachowania sprawności fizycznej

Rozdział 2. Podstawowe pojęcia i terminy

Rozdział 3. Metodologiczne podstawy pracy
3.1. Cel badań i hipotezy badawcze
3.2. Zmienne i wskaźniki
3.3. Materiał i metoda badań
3.4. Organizacja badań

Rozdział 4. Analiza wyników badań
4.1. Charakterystyka ogólna badanej zbiorowości
4.2. Sprawność mororyczna turystów kwalifikowanych na tle grupy kontrolnej
4.3. Siła kończyn górnych
4.4. Siła ogólna
4.5. Próba mocy (siły eksplozywnej)
4.6. Próba siły kończyn dolnych
4.7. Próba siły mięsni brzucha
4.8. Próba szybkości ruchu ręką
4.9. Próba zwinności
4.10. Próba gibkości

Rozdział 5. Synteza wyników badań

Rozdział 6. Dyskusja

Rozdział 7. Podsumowanie, wnioski

Literatura
Spis tabel
Spis rycin
Spis wykresów


 

Tematy: